Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
185 741
แหล่งพลังงานและการผลิต
Energy Resources and Production
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แหล่งพลังงานที่มีจำกัด ทรัพยากรพลังงานของโลก ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล การผลิตและกระบวนการผลิตพลังงาน การพิจารณาด้าน เศรษฐศาสตร์ การเมือง และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการผลิตและการใช้พลังงาน การแปรรูปพลังงาน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตพลังงาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงาน
       Finite energy resources, world energy resources: coal, petroleum, natural gas, nuclear energy, solar energy, wind energy hydro-power and biomass energy, energy production and energy production processes, economic, political and environmental consideration in energy production and utilization, energy conversion, energy recovery and disposal of waste from energy production, environmental impact of energy production.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940