Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
185 744
การจัดการพลังงานสำหรับผู้จัดการพลังงาน
Energy Management for Energy Managers
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงาน วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของโครงงานการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  การจัดโครงสร้างสำหรับโครงงานการจัดการพลังงาน บทบาทของ การแก้ใข การป้องกัน และการบำรุงรักษาเชิงสมรรถนะ การวิเคราะห์พลังงานของกระบวนการ หลักการประหยัดทรัพยากรพลังงาน การลดค่าใช้จ่าย และการวางแผนพลังงานสำหรับอนาคต การทำเอกสารค่าใช้จ่ายปัจจุบัน  การจัดทำนโยบายพลังงาน ยุทธศาสตร์สำหรับควบคุมความสิ้นเปลือง ยุทธศาสตร์แบบค่าใช้จ่ายต่ำและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการพลังงาน  ยุทธศาสตร์การนำสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาของโครงงานการจัดการพลังงานที่มีคุณภาพ
        Overview of the energy industry, objectives and components of an effective energy management program, organizing structure for an energy management program, role of corrective, preventive, and performance maintenance, process energy analysis, principles for saving energy resources, reducing costs, and energy planning for the future, documenting present costs, establishing energy policies, strategies for control of consumption, low-cost and no-cost strategies for energy management, implementation strategies, case studies of quality energy management program
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940