Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
188 451
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ภาพรวมของรากฐาน ขอบเขตและปัญหาของปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการการรู้คิด การค้นหาบนปริภูมิสถานะ การแทนความรู้และการอนุมานอัตโนมัติ การเรียนรู้ของเครื่อง การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
Overview of foundations; scope and problems of artificial intelligence and cognition science; state space search; knowledge representation and automated inference; machine learning; artificial intelligence programming. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 188 200 หรือ 182 203
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Introduction 3 0
    2.Agents 6 0
    3.Search 9 0
    4.Learning 9 0
    5.Knowledge based System 6 0
    6.Reasoning 3 0
    7.Artificial Life 6 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940