Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
211 711
ปรัชญาการศึกษา
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ธรรมชาติ ขอบเขต หน้าที คุณค่า และวิธีแสวงหาความรู้ทางปรัชญา แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันตกและตะวันออก กลุ่มแนวคิดปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อหลักสูตรการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมในชั้นเรียน ปัญหาการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน ปรัชญากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Nature, boundary, duty, value and technique in searching for philosophical knowledge, basic concept of Western and Eastern Philosophy, Groups of basic philosophy, Educational Philosophy, relationship between philosophy and education, relationship and influence of philosophy to instructional Curruculum, role, function and classroom culture, problem in current educational management, philosophy and social change.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ธรรมชาติ ขอบเขต หน้าที่ คุณค่า และวิธีแสวงหาความรู้ทางปรัชญา 4 0
    แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 6 0
    กลุ่มแนวคิดปรัชญาพื้นฐาน 4 0
    ปรัชญาการศึกษา 6 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา 6 0
    ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อหลักสูตรการเรียนการสอน 6 0
    บทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมในชั้นเรียน 3 0
    ปัญหาการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน 4 0
    ปรัชญากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4 0
 
รวม
43 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940