Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
211 712
สังคมวิทยาการศึกษา
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความหมายของสังคมวิทยา ประวัติความเป็นมา การวิเคราะห์บทบาทของการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา การขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิททยาการศึกษากับสถาบันต่าง ๆ ในสังคม บทบาทของการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมวิทยาการศึกษากับการวิเคราะห์การเรียนรู้ ความคิด ค่านิยม การพัฒนาการของบุคคล

Definition of sociology, history of sociology, analyze educational roles based on sociological concept and theories, socialization relationship between educational institutes and other social institutes, roles of educational institutes and social changes, educational Sociology and it's contribution to learning and thinking and personal development.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมายของสังคมวิทยาการศึกษา 3 0
    ประวัติความเป็นมา 3 0
    การวิเคราะห์บทบาทของการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา 12 0
    การขัดเกลาทางสังคม 3 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยาการศึกษากับสถาบันต่าง ๆ ในสังคม 9 0
    บทบาทของการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 0
    สังคมวิทยาการศึกษากับการวิเคราะห์การเรียนรู้ ความคิด ค่านิยม และพัฒนาการของบุคคล 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940