Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
213 111
จิตวิทยาเบื้องต้น
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

รากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยศึกษาถึงสภาพทางชีววิทยา กระบวนการรู้สึก และการรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคิด การจำ การลืม เชาวน์ปัญญา วุฒิภาวะและพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพและการปรับตัว จิตวิทยาอปรกติ สุขภาพจิต บุคคลในสังคม

 

A study foundations of human behavior, biological process and culture, sensation and perception, motivation, emotion, learning, thinking, maturation and development, individual differences, personality and assessment, abnormal psychology, mental health, social behavior.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940