Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
213 113
จิตวิทยาเพื่อการเข้าใจตนและผู้อื่น
PSYCHOLOGY FOR UNDERSTANDING SELF AND OTHERS
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง การรู้จักและการวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพการรู้จักและเข้าใจผู้อื่น อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่น การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

Basic knowledge about oneself, Self understanding and analyzing, and development, knowing and understanding others, society influences on oneself and others and application in daily life situation

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง 4 0
    การรู้จักและวิเคราะห์ตนเอง 4 0
    การพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ 6 0
    การรู้จักและเข้าใจผู้อื่น 4 0
    อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่น 4 0
    การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 8 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940