Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
213 340
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
Introduction to Social Psychology
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประสบการณ์และพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม  การจูงใจ ทัศนคติ  การรับรู้ทางสังคม  การติดต่อสื่อความหมาย และการชักจูง  พฤติกรรมตามกลุ่ม การเป็นผู้นำ  อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 213110 , 213111 หรือเทียบเท่า
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940