Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
213 711
จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา
Psychology for Educator
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

สาระสำคัญของกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการเข้าใจธรรมชาตและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

The following areas in psychology which relevant to educational process, basic psycholoty for understanding nature and development of human, educational psychology, counseling and guidance psychology.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    สาระสำคัญของกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 0
    จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการเข้าใจธรรมชาตและพัฒนาการของมนุษย์ 15 0
    จิตวิทยาการศึกษา 15 0
    จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940