Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
213 761
ทฤษฏีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 1
THEORIES AND TECHNIQUES IN COUNSELING I
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาหลักการ ปรัชญา รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคการให้คำปรึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้และผู้รับคำปรึกษา ทฤษฎีการให้คำปรึกษา และจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการให้คำปรึกษาในด้านปรัชญา ธรรมชาติมนุษย์ จุดมุ่งหมายของทฤษฎี
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940