Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
214 733
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
DEVELOPMENT IN MATHEMATICS CURRICULUM
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่สัมพันธ์กับหลักสูตรคณิตศาสตร์ โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในและต่างประเทศ
Philosophy and concepts of involving curriculum, relationship between mathematics and science curriculum, research related to mathematics curriculum, various projects on curriculum development in national and international levels.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940