Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
214 821
การวิเคราะห์สถานการณ์โลก
ANALYSIS OF WORLD ISSUES
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไป อภิปรายสถานการณ์โลกในช่วงสงครามเย็น ตั้งแต่ ค.ศ. 1945 จึงถึง ค.ศ. 1990 วิเคราะห์บทบาทของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหารที่มีผลกระทบต่อประชาคมโลก บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940