Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
214 899
วิทยานิพนธ์
THESIS
12 (12-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    12 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 12 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
งานวิทยานิพนธ์ต้องเรียบเรียงให้ได้ตามรูปแบบมาตรฐาน และต้องแสดงแนวความคิดใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการที่ให้ประโยชน์ในแง่เสริมความรู้ ทั้งนี้อาจจะเป็นงานวิจัยที่ริเรเมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือเป็นงานวิจัยประเภทที่ประยุกต์ผลงานวิจัยของผู้อื่นมาใช้แก้ปัญหาทาง
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940