Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
216 xxx
กิจกรรมพลศึกษา
Physical Education Activities
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ประวัติความเป็นมาและคุณประโยชน์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะเบื้องต้นของกิจกรรมประเภทว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล รักบี้ แฮนด์บอล ซอฟบอล เทนนิส แบดมินตัน ยูโด ยิมนาสติก และกิจกรรมเข้าจังหวะ ตะกร้อ เป็นต้น

History and  advantages of physical activities, reinforcing capability 
and basic skill of activities.  Student may select one of the following 
activities swimming, athletics, football, basketball, volleyball, rugby, 
football, handball, softball, tennis, badminton, judo, gymnastic, 
dance, takrow; etc.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940