Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
217 702
การสร้างเครื่องมือในการวัดผล
TEST CONSTRUCTION
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินทางด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้สึกและค่านิยม และด้านทักษะ วิธีการสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลชนิดต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชนิดอิงกลุ่ม และชนิดอิงเกณฑ์ แบบวัดทัศนคติ แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสำรวจความ
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940