Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
218 711
หลักและระบบบริหารการศึกษา
PRINCIPLES AND EDUCATIONAL ADMINISTRATION SYSTEM
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา บริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปรัชญาและพัฒนาการของการบริการหารการศึกษา ลักษณะทั่วไปของการบริหารงานและกระบวนการบริหาร ทฤษฎีการบริหารการศึกษา การนำทฤษฎีองค์การต่าง ๆ มาใช้ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และชุมชนโครงสร้าง และ
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940