Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
218 712
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
Educational Leadership
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา บริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การศึกษาและวิเคราะห์ภาวะผู้นำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ องค์ประกอบและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ กรอบแนวคิดในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการเป็นผู้นำ สมรรถนะความรู้ของความเป็นผู้นำ  ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มุมมองต่าง ของภาวะผู้นำทางการศึกษา วิสัยทัศน์และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การวางแผนกลยุทธ์ พฤติกรรมผู้นำที่ประสบผลสำเร็จ การบริหารตนเองและการบริหารเวลา ภาวะผู้นำที่หลากหลาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง             
Study  and  analysis  of  theories and practice in leadership, components and skill needed for leader, leadership framework, leadership abilities, core competencies, leadership competencies and professional competencies, perspectives on educational leadership, vision and creating shared vision, strategic planning, behaviors for effective leadership, self and time management, leadership diversity as well as educational change and change management
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940