Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
218 721
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
Policy and Planning for Educational Development
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา บริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิด หลักการ ความหมาย และความสำคัญ ของนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา กระบวนการของนโยบายและการวางแผนการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายและการวางแผนการศึกษา และกำหนดแนวทางในการพัฒนานโยบาย และการวางแผนการศึกษา

         

Study concept, principle, meaning, and significance of policy and planning for educational development. Process of policy and planning for educational development. Policy and planning for educational in educational agencies and educational institutions. Study and analysis of present situation in policy and planning for educational and determine means to develop policy and planning for educational        
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. เรณู คุปตัษเฐียร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940