Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
218 723
แนวโน้มและประเด็นปัญหาในการบริหารการศึกษา
TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION
2 (1-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา บริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาสภาพและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร การวิเคราะห์แนวโน้มในการบริหารการศึกษาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940