Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
218 897
การศึกษาอิสระ
Independent Study
6 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา บริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาค้นคว้าสมมุติฐานด้วยตนเองในหัวข้อที่สน ทำจริงจังในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น และรายละเอียดสมมุติฐานปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สำคัญ รวมทั้งศึกษาเป็นรายกรณีในหัวข้อเฉพาะภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ

          

    Self study depending on substantive area of focus statement, critical activities for doing reconnaissance and description, hypothesizing critical factor on substantive report as well as conduct a case study on a specific topic under the supervision of the independent study advisory committee
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940