Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
219 730
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
CONCEPTS OF INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรการสอน ป.เอก
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสอนและระบบการจัดการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รูปแบบการสอนต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts and theories of instruction and instructional systems, learning principles and theories for instruction, models of teaching and related research findings.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940