Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
225 712
มโนทัศน์ทางจิตวิทยา
Concept in Psychology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

พื้นฐานทางชีวภาพของสมองในการคิด การจำและการเรียนรู้  แนวคิดและทฤษฏีทางจิตวิทยาขอบเขต

ต่าง ๆ  และการนำไปประยุกต์

Biological basic of brain  in thinking ,memory ,and learning , concept  and theory of the areas in psychology and  the applications
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    พื้นฐานทางชีวภาพของสมอง 6 0
    ทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับสมองกับการเรียนรู้ 10 0
    ความจำและการเก็บข้อมูลในสมอง 8 0
    แนวคิด/ทฤษฎีขอบเขตต่าง ๆ ทางจิตวิทยาอาทิเช่น Cognitive Psychology, Gestalt Psychology, Behavior Psychology ฯลฯ 12 0
    การนำแนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ มาประยุกต์ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940