Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
225 872
การทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
Educational Psychology and Counseling Testing
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีและหลักการทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  การสร้างเครื่องมือการวัดพฤติกรรมทางจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้
Theories  and  principle  in  Educational psychology  and counseling testing  construction  for  assessment  behavior  in  Educational psychology  and counseling and  the  applications.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แบบทดสอบ และการทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 4 0
    คุณภาพของแบบทดสอบทางจิตวิทยาวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 6 0
    การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 6 0
    การทดสอบความสามารถเป็นรายบุคคล 6 0
    การทดสอบความสามารถเป็นรายกลุ่ม 4 0
    การวัดทางจิตวิทยาวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ 6 0
 
รวม
32 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940