Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
230 205
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Teaching
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
จิตวิทยาการเรียนการสอน  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การเรียนรู้และการสอน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน  การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและนำผลการสังเกตการสอนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกสอน
Psychology of learning and teaching, individual differences, learning and teaching. Factors affecting learning. Behavior modification in the classroom, behavioral observation and put into practice in teacher training.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- นิตย์ บุหงามงคล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 2 0
    2. จิตวิทยาครู 6 0
    3. ธรรมชาติของผู้เรียน 6 0
    4. การเรียนรู้ 6 0
    5. การสอน 10 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940