Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
230 306
ชุมชนกับการพัฒนาการศึกษา
Community and Educational Development
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานพัฒนา  กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย   ทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา   บทบาทของครูในการระดมทรัพยากรชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา
Community Development. People participation in development.  Globalization and changes in Thai society.   Community resources for educational management.   Roles of teacher in mobilization of community resources for educational management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว
รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การพัฒนาชุมชน 5 0
    2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา 5 0
    3. กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 4 0
    4. ทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา 6 0
    5. บทบาทของครูในการระดมทรัพยากรชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา 10 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940