Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
231 831
กระบวนการแสวงหาความรู้ด้านคณิตศาสตรศึกษาขั้นสูง
Inquiry Process in Advanced Mathematics Education
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

กระบวนการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ทางการรู้คิด จิตวิทยาเชิงการรู้คิด สังคมวิทยา และชาติพันธุ์วรรณา การใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ในการทำวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา                                     

Inquiry process in cognitive science, cognitive psychology, sociology and ethnology, using disciplined inquiry in mathematics education research.        

       

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940