Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
232 316
คอมพิวเตอร์ศึกษาในวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
Computer Education in School Science
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

The application of computers for the organization of school science teaching/learning activities.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 0 0
    1.1 บทบาทของความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 0
    1.2 ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 0
    1.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 0
    1.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 0
    2. ข้อมูลและสารสนเทศ 0 0
    2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ 2 0
    2.2 กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 2 0
    2.3 การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0
    2.4 ระบบฐานข้อมูล 3 0
    3. อินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 0
    3.1 การสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ 4 10
    3.2 แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3 10
    3.3 การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 3 10
 
รวม
29 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940