Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
232 411
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Research and Development in Science Learning
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวคิดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถิติเพื่อการวิจัย กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Science learning theories; approaches to science learning development, research theories in science education; the application of research theories for the development of science learning; statistics for research; case study of research works for the development of science learning. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี รายวิชาร่วม 230 402
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม
ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ทฤษฎีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9 0
    2. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 0
    3. แนวทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 0
    4. การประยุกต์ฝช้แนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 0
    5. สถิติเพื่อการวิจัย 6 0
    6. กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940