Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
232 712
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
Science Curriculum Development
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
     ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร การสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  หลักการ  รูปแบบ  แนวทางและวิธีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา ลักษณะของหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบต่าง พัฒนาการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย  ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
Meaning of curriculum development, construction, implementation and evaluation of science curriculum in basic educational levels and factors influencing the curriculum, principles, models, guidelines, and steps for designing and implementing a science curriculum of institutional level,  characteristics of various types of science curriculum,  history of the development of science programs and problems of science curriculum development in Thailand.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940