Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
232 901
กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงในวิทยาศาสตร์ศึกษา
Advanced Research Paradigm and Methodology in Science Education
3 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนทัศน์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษา   ลีลา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา   กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จินตทัศน์เชิงสังคมและวัฒนธรรมสำหรับการแสวงหาความรู้ทางการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  การรายงานการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัยในวิทยาศาสตร์ศึกษา 
Research paradigm in science education, research methodology in education, goal of quantitative and qualitative research in science education, styles of research in science education, strategies for data collection and researching, socio-cultural perspective for inquiry and data analysis, reporting research, moral and ethics in science education
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940