Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
234 119
ครูกับสังคมอีสาน
Teacher and Esarn Society
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวอีสาน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบันและปัญหาของภาคอีสานทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ     คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสอนของครูในท้องถิ่น
Geographical, historical and traditional surroundings which influence Esarn people’s way of life; an analysis of the current social, economic and cultural situation and quality of life in Esarn as a basis for teaching by local teachers.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940