Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
234 216
ครูกับปัญหาประชากรและสิ่งแวดล้อม
Teacher and Population and Environmental Problems
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ประกอบพื้นฐานของประชากร  ปัญหาประชากร  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีผลเนื่องมาจากประชากร  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพประชากร  โดยเน้นด้านการศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
Basic components of population; analysis of population problems and changing trends which effect the population and cause environmental problems; making recommendations for improving life quality of the people focusing on education for solving current environmental problems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940