Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
234 217
สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
Environmental Studies in School
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บทบาทและความสำคัญของการศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม   หลักการ เป้าหมาย พัฒนาการของสิ่งแวดล้อม การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ของ      วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
The relationship between man and his environment; the role and significance of education in the study of environment; the principles, goals and development of environment; the organization of a process for learning the environment and conservation of culture and local wisdom, in school system as well as leisure education.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940