Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
234 317
การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
Education for Environmental Development
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ประชาชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนร่วมในชุมชนให้เข้มแข็ง แนวคิดและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมด้วยการออกแบบ วางแผน ขั้นตอน วิธีการและการจัดกิจกรรม สื่อ  แหล่งการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียน
Participation of the school and community people  in the development of environment; the role of education in the sustainable development and the strengthening of the community; ideas for the organization of learning activities to participate in the development of community environment; use of media and learning resources, and evaluation of students’ learning achievement. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940