Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
235 107
การออกแบบสำหรับครู
Design for Art Teachers
2 (1-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการขององค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ ฝึกออกแบบ เช่น โปสเตอร์ ภาชนะ เครื่องใช้ ลายผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เป็นต้น
  Principles of design and practicing for design such as practicing for design such as poster, furniture, jewelry, textile etc.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. เขม เคนโคก
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญ วัตถุประสงค์ หลักการในการออกแบบ 2 4
    2. การออกแบบประเภทเครื่องหมาย สัญลักษณ์ 4 8
    3. การออกแบบแต่ละประเภท(การออกแบบลายผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ ภาชนะ โปสเตอร์ 4 8
    4. การสร้างสรรค์งานตามหัวข้อ เรื่องราวที่ตัวเองกำหนด และนำเสนอผลงาน 5 10
 
รวม
15 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940