Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
235 110
ศิลปศึกษาขั้นแนะนำ
Introduction to Art Education
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย คุณค่า และบทบาทของศิลปศึกษา พัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานทางศิลปศึกษา วิธีการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูศิลปศึกษา บุคลากรทางศิลปศึกษา ปฏิบัติการและสำรวจทางศิลปศึกษาการสังเกตชั้นเรียนศิลปศึกษา การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานศึกษาต่าง และชุมชน เพื่อเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ในการนำมาพัฒนาการสอน การอภิปราย การจัดการชั้นเรียน และเทคนิคการสอนศิลปศึกษา โดยให้มีความรู้และประสบการณ์การสอนเบื้องต้น
The meaning, value and role of art education; basic ideas and development of art education; studying method in art education; the roles and functions of art teachers and personnel, practice and exploration; observation of art education classes; visits to museums, institutions, schools and communities for gaining experience and for developing teaching/learning activities; the discussion, the management in classrooms, techniques in teaching art education in which the learners are expected to acquire knowledge and basic teaching experience.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความหมายและคุณค่าของศิลปศึกษา 2 0
    2. บทบาทของศิลปศึกษา 2 0
    3. พัฒนาการและแนวความคิดพื้นฐานทางศิลปศึกษา 2 0
    4. วิธีการศึกษาวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาศิลปศึกษา 8 0
    5. บทบาทและหน้าที่ของครูศิลปศึกษา และบุคลากรทางศิลปศึกษา 2 0
    6. การปฏิบัติการและการสำรวจทางศิลปศึกษา 2 0
    7. การสังเกตชั้นเรียนศิลปศึกษา 4 0
    8. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานศึกษาต่างๆ และชุมชน 4 0
    9. การจัดการชั้นเรียน 2 0
    10. เทคนิคการสอนศิลปศึกษา 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940