Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
235 314
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ
Art for Special Children
2 (1-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                   บทบาทของศิลปศึกษากับเด็กพิเศษ การสอนศิลปะให้กับเด็กพิเศษ การใช้เครื่องมือและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละประเภท และหลักการวัดประเมินผล
    The role of art education with special children; teaching art to special children; use of tools and materials for the creation of art suitable for each type of special children; principles of measurement and evaluation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทบาทของศิลปศึกษากับเด็กพิเศษ 3 0
    2. การสอนศิลปะให้กับเด็กพิเศษ 4 10
    3. การใช้เครื่องมือและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละประเภท 4 10
    4. หลักการวัดประเมินผล 4 10
 
รวม
15 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940