Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
235 320
ศิลปะกับชุมชน
Art and Community
2 (1-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ประกอบของชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะแต่ละชุมชน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
 A comprehensive student in Art of each community focusing on systematic learning and participatory observation in community activities.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความหมายของชุมชน และศิลปะกับชุมชน 2 4
    2. กิจกรรมของชุมชน 6 12
    3. วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของแต่ละชุมชน ที่มีศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 5 10
    4. สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชนและนำเสนอผลงาน 2 4
 
รวม
15 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940