Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
237 101
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
Thinking and Learning Processes in Computer
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของการคิด ประเภทของการคิด ยุทธศาสตร์การคิด การเรียนรู้สาระวิชาควบคู่กับการฝึกทักษะการคิด กิจกรรมส่งเสริมการคิด การวัดและประเมินความสามารถในการคิด
The significance of thinking; categories of thinking; thinking strategy, learning of subject content along with practicing thinking skills; thinking promoting activities; measurement and evaluation of thinking abilities.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของการคิด 5 0
    2. ประเภทของการคิด 5 0
    3. ยุทธศาสตร์ของการคิด 5 0
    4. การเรียนรู้สาระวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาควบคู่กับการฝึกทักษะการคิด 5 0
    5. กิจกรรมส่งเสริมการคิด 5 0
    6. การวัดและการประเมินความสามารถในการคิด 5 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940