Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
239 120
ปริทัศน์วัฒนธรรมญี่ปุ่น
Introduction to Japanese Culture
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเน้นความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น
Japanese society and culture focusing on thoughts, tradition and rites affecting Japanese way of life.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- ศราวุธ จักรเป็ง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมต่างๆ ที่มีอิทธพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นในอดีต 15 0
    2. สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นในปัจจุบัน 15 0
    3. สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 15 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940