Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
239 427
การสัมมนาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Seminar in Japanese Society and Culture
3 (0-6-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แง่มุมต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อต่างๆ วรรณกรรมและภาพยนตร์ การทำโครงงานและการศึกษาอิสระ
Aspects of Japanese society and culture through a variety of media, literatures, and films. Projects and  independent research skills.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การศึกษาแง่มุมต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อต่างๆ เช่น วรรณกรรมและภาพยนตร์ 0 30
    2. การทำโครงงานเกี่ยวกับญี่ปุ่น 0 30
    3. การศึกษาอิสระเกี่ยวกับญี่ปุ่น 0 30
 
รวม
0 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940