Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
240 411
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
Management of Learning Activities for Chinese Language
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดแบบจำลองวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ การทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบผลการเรียนรู้ การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานการสอน การศึกษาปัญหาการสอนและการหาทางแก้ไข
Concepts, models and methods of organizing learning activities, instructional media and learning resources, planing for organizing learning activities, investigating learning outcome; teaching observation and practice, study of teaching problems and finding solutions.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์ และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 4 4
    2.รูปแบบและเทคนิคการสอน ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 0 0
    3.สื่อและแหล่งการเรียนรู้ทางภาษาจีน 6 6
    4.การทำแผนการจัดการเรียนรู้ 6 6
    5.กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ 4 4
    6.การสังเกตการสอนและการศึกษาสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ในการสอน 4 4
    7.การทดลองสอน วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนและการพัฒนาการสอน 6 6
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940