Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
240 412
การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
Research and Development for Chinese Teaching and Learning
3 (2-2-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แบบจำลองการวิจัย การเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน    
Concepts of research for teaching and learning development, research models for teaching and learning, research for Chinese teaching and leaning development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 240 411
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์ และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวคิดการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 3 0
    2.การศึกษางานวิจัย 9 9
    3.รูปแบบการวิจัยการเรียนการสอน 6 0
    4.การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 9 5
    5.การนำเสนอผลการวิจัย 3 6
 
รวม
30 20


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940