Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 171
สถานการณ์สุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพคนไทย
Contemporary Health Problems and Health services Access of Thais
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

สถานการณ์สุขภาพคนไทย แนวคิด/หลักการในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของคนไทย การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย รูปแบบและนวัตกรรมการบริการสุขภาพในกลุ่มประเทศต่างๆและการสัมนาประเด็นระบบสุขภาพและการบริการที่คัดสรรที่สำคัญของสังคมไทย

Situation of Health issues of Thais, concepts and principles for accessing health services of Thais, Accessibility health service innovation, and semilar in selective health issues and services 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    สถานการณ์สุขภาพคนไทย 4 0
    แนวคิด/หลักการในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของคนไทย 6 0
    การเข้าถึงบริการสุขภาพคนไทย 4 0
    รูปแบบและนวัตกรรมการบริการสุขภาพในกลุ่มประชากรต่างๆ (Health service innovation) 6 0
    สัมนาประเด็นระบบสุขภาพและการบริการที่คัดสรรที่สำคัญของสังคมไทย 10 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940