Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 204
โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด
HUMAN NUTRITION AND DIET THERAPY
2 (1-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ในทุกวัยและทุกภาวะสุขภาพ หลักการจัดอาหารเพื่อบำบัดรักษา การดัดแปลงสารอาหารให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของโรค อาการแสดง และสภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น การประเมินผลการจัดอาหารเฉพาะโรค
Significance of nutrients on health, requirements of energy and nutrients, nutritional status assessment of individuals throughout the life-span and the health state, principle of diet therapy, application of diet therapy upon needs of individuals
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940