Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 205
สนเทศศาสตร์ทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
Basic Nursing Informatics
2 (1-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                   คำจำกัดความและความสำคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล ความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศทางการพยาบาล การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพยาบาล
                  Definition and the importance of nursing information ; basic knowledge of information technology; searching for nursing information; information technology  application in nursing.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย
ผศ. รัชตวรรณ ศรีตระกูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940