Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 211
การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1
Adult Health Nursing I
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การดำเนินชีวิต ภาวะสุขภาพในผู้ใหญ่ แนวคิดและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต เรื้อรังและฟืนฟู การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤตเรื้อรังและฟื้ฟู ที่กี่ยวข้องกับสภาวะสมดุลของการเผาผลาญ และกรณีศึกษา
Concept related to development, life style and health state in adult, concept and effect related to acute and critical state, chronic illness and rehabilitation, holistic nursing in adult patients with acute and critical state, chronic illness and rehabilition releting to metabolic disorders with case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 361112#,367112#,Concurrent 250261#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การดำเนินชีวิตและสุขภาพในผู้ใหญ่ 3 0
    แนวคิดและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต เรื้อรังและฟืนฟู 15 0
    การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤตเรื้อรังและฟื้ฟูที่พบบ่อยในผู้ใหญ่:หน่วยภาวะสมดุลของการเผาผลาญ 10 0
    กรณีศึกษา 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940