Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 211
การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
ADULT AND ELDERLY HEALTH NURSING I
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พัฒนาการชีวิตในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิถีชีวิตและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการ ชีวิต ปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และผู้สุอายุที่พบบ่อยในท้องถิ่น การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพและการจัดกิจกรรมอื่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Development process of individual adult and elder, life style and contributing factors on developmental process, common health problems of adults and elders in local communities, and health counseling and programs to promote self care.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940