Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 213
การพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุ
Elderly Health Nursing
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
  1.                            แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงด้าน     สรีรวิทยา จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุ การบริหารยาในผู้ป่วยสูงอายุ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การชะลอความเสื่อมของ      สุขภาพ และการป้องกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ความมั่นคงทางสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
                               Concepts and principles of elderly health nursing, theories of aging, changes in physiological, psychosocial, and spiritual health of the elderly, common geriatric problems and geriatric nursing care, drug administration in elderly patients, nursing care for health promotion, rehabilitation,  reduction of functional declines and prevention of risk and accidents in the elderly, self care and family care, health and social security for the elderly.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940