Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 221
การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1
CHILD HEALTH NURSING I
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พัฒนาการชีวิตของเด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการชีวิต การประเมินระดับพัฒนาการของเด็กในระยะต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในท้องถิ่น การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก การให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการ
Growth and development of child from newborn to adolescent, factors influencing growth and development, child growth and development assessment to identify health problems, common health problems inchild and adolescent, immunization management, parent
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940